Jdi na obsah Jdi na menu
 


16) Výzkum míru, mezinárodní konflikty

23. 4. 2008

- Výzkum míru:

= speciální disciplína MV; zkoumá podmínky míru, příčiny války atd.

- vznik 50. léta 20. st. (reakce na vyhrocení Studené války)

- 60. léta - Výzkum míru a války (konfliktů) se v USA dostává do popředí zájmu (především otázka prevence konfliktů)

- 70. léta - konflikt Sever x Jih

- 80. léta - návrat ke starým tématům Z x V (SSSR označen USA za „říši zla“)

- 90. léta - konec bipolární konfrontace, vznik nových témat - hledá se nový „nepřítel“ (ekologické konflikty, otázka bezpečnosti)

- mezinárodní krize:

= prohlubující se konfrontace a nedorozumění mezi aktéry, kteří mobilizují své ozbrojené síly a jsou ochotni za určitých podmínek vstoupit do války (např. Kubánská, Suezská, 1. a 2. Berlínská krize)

- konflikt:

= sociální skutečnost, kdy proti sobě stojí nejméně dvě strany (jednotlivci, skupiny, státy - min. 1 ze stran musí být organizovaný stát), které mají odlišný pohled na určitý fakt či odlišné zájmy; musí mít určité trvání a hloubku

- užívané nástroje: vyjednávání, autoritativní rozhodnutí, hrozba, nátlak, pasiv./aktiv. ukončení

- vnitřní konflikt

= spor, v němž se nevládní skupina nebo hnutí staví proti vládě státu

- podstata konfliktu se musí vztahovat k ústřednímu státu nebo vládní moci a funkcím

- minimální (nebo žádný) podíl vnější politické nebo ekonomické pomoci (pokud dochází k zapojení vnějších sil, konflikt se dostává na mezinárodní úroveň)

- mezinárodní konflikt

- proti sobě stojí min. 2 státy; jako mez. konflikt často chápán i spor, v němž jsou zapojena hnutí za národní nezávislost

- mezistupeň mezi vnitřním a mezinárodním konfliktem

- vnitřní konflikt může nabýt mez. dimenze pod vlivem mnoha faktorů:

- vnitřní k. eskaluje pod vlivem zahr. vojenské pomoci

- jedna ze stran vnitř. k. je politicky nebo dipl. podporována zahr. stranou

- téma k. se stane příčinou sporu v jiné zemi

- cizí mocnost vojensky intervenuje

- konflikty procházejí tzv. konfliktním cyklem:

1) fáze manifestace (min. 1 ze stran veřejně projeví nesouhlas a rozpor s názorem 2. strany)

2) stadium eskalace (vyhrocení k., může dospět až k válce; žádná strana nechce ustoupit)

3) stadium deskalace (omezení, oslabení konfliktu; vychází ze změny vztahu mezi protivníky - sporná strana je schopná prosadit své záměry na úkor druhé nebo kompromis)

4) stadium ukončení konfliktu (dohoda o řešení, prosazení zájmů 1 strany, zastarání k.)

- stádia mohou trvat různě dlouho a mohou se opakovat

- mezi stádii probíhá tzv. zpětná vazba (zakládá se na předchozích zkušenostech protivníků), která propojuje jednotlivá stadia a ovlivňuje další průběh sporu

- válka:

= ozbrojené střetnutí trvalejšího charakteru mezi org. ozbrojenými silami, které může vést k rozpadu občanské společnosti a desintegraci ústřední vlády

- různé formy (od dlouhotrvajícího konfliktu nízké intenzity nebo občanská anarchie - např. Somálsko, až k „horké válce“ - např. II. světová válka, Vietnam)