Jdi na obsah Jdi na menu
 


18) OSN (UN - United Nations)

23. 4. 2008

= organizace s globální působností, nevymezenými cíli a s nízkým stupněm integrace (globální mezivládní organizace)

- Společnost národů:

= předchůdce OSN; založena v roce 1920, která se měla stát mírovou pojistkou v budoucí mezinárodní politice; v roce 1946 nahrazena OSN

- Všečlenské shromáždění (54 států)

- Rada SN (4, později 6 stálých členů a 4 nestálí členové)

- Sekretariát v čele s generálním tajemníkem

- Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti

- OSN byla založena podepsáním Charty OSN v San Franciscu v roce 1945, na základě protihitlerovské koalice v období 2. sv. války, podepsalo ji 51 států

- vznikla s cílem udržovat mír a bezpečnost

- sídlo OSN je v New Yorku (dále Ženeva a Vídeň; stálé mise ČR při všech sídlech); organizace používá 6 oficiálních jazyků (angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština)

- cíle: udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, usilovat o lepší život pro všechny (zamezit chudobě, nemocem a negramotnosti a posílit respekt vůči lidským právům a obč. svobodám) a spojovat všechny národy v tomto úsilí

- hlavní orgány: Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, Sekretariát v čele s generálním tajemníkem (Kofi Annan), Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada a Mezinár. soudní dvůr

- Rada bezpečnosti:

- 5 stálých (Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie; mají právo veta) a 10 nestálých členů volených na dobu dvou let podle regionálního klíče (stará 5 - Alžírsko, Benin, Brazílie, Filipíny, Rumunsko a Dánsko, Řecko, Tanzanie, Japonsko, Argentina - nová 5)

- odpovídá za udržení světového míru a mezinárodní bezpečnosti, zabývá se konflikty, které mohou vést k mezinár. napětí, určuje, zda došlo k ohrožení míru či aktu agrese a doporučuje následná opatření, navrhuje VS kandidáty na generálního tajemníka atd.

- v otázkách udržení svět. míru a porušení mezin. bezp. musí dosáhnout 9 hlasů (bez veta)

- Valné shromáždění:

- všech 191 členských států, každý stát má jeden hlas; řádné zasedání se koná každý rok v září (volba předsedy, místopředsedy); nynější předseda Jean Pingo (Gabun)

- jedná o otázkách v oblastech, které stanovuje Charta a neprojednává RB (otázky odzbrojení a regulace zbrojení, schval. rozpočtu OSN, volba generál. tajemníka, nestálých členů RB…)

- usnáší se ve formě rezolucí, které však nejsou právně závazné (nejsou vynutitelné)

- Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, Hospodářský a finanční výbor, Sociální, humanitární a kulturní výbor, Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace, Administrativní a rozpočtový výbor a Právní výbor

- Mezinárodní soudní dvůr

= základní soudní orgán OSN; sídlo v Haagu

- řeší spory mezi členskými státy OSN

- Charta OSN: udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře zákl. lidských práv a svobod; a pomáhat při dosahování těchto společných cílů

- mise OSN

- 4 druhy:

- pozorovatelská

- nárazníková

- policejní

- garant humanitární pomoci obyvatelstvu

- Eritrea a Etiopie, Východní Timor, Libérie, Haiti, Burundi, Irák, Sierra Leone, Gruzie, Západní Sahara, Libanon, Kypr, Indie, Pákistán

- organizace OSN:

- Skupina světové banky

- sídlo Washington D. C.

- 5 institucí (IBRD Mez. banka pro obnovu a rozvoj, IFC Mez. finanční korporace, IDA Mez. asociace pro rozvoj, MIGA Multilatelární agentura pro garanci investic a ICSID Mez. centrum pro urovnávání investičních sporů)

- cílem je snížení chudoby ve světě

- Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)

- 1944 Bretton Woods

- cílem je pomocí půjček podporovat mez. pohyb kapitálu na výrobní účely a pomoc při obnově států zdevastovaných po 2. svět. válce; po r. 1989 pomáhá hlavně státům vých. Evropy v procesu demokratizace

- investovalo se do ní 11 mld. USD a poskytla půjčky ve výši 480 mld. USD

- Mez. soudní dvůr není organizace, ale orgán OSN !

- mez. odborné organizace přidružené k OSN:

- Světová zdravotnická organizace (WHO)

- Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)

- Organizace pro výchovu, vědu a vzdělání (UNESCO)

- Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR)

- Světová obchodní organizace (WTO)

- Mezinárodní organizace práce (ILO) atd.

- Mezinárodní agentura pro atomovou E, Org. pro úplný zákaz jaderných zkoušek, Org. pro zákaz chemických zbraní, Světová turistická org.