Jdi na obsah Jdi na menu
 


19) Mezinárodní odborné organizace přidružené k OSN

23. 4. 2008

- mezinárodní odborné org. přidružené k OSN:

= specializované mezinárodní organizace s globální působností

- nezávislé na OSN - vlastní právní subjektivita a organizační struktura

- úzké spektrum působení - přesně definovaná oblast zájmu pro každou z organizací

- OSN (Organizace spojených národů; UN - United Nations)

= organizace s globální působností, nevymezenými cíli a s nízkým stupněm integrace (globální mezivládní organizace)

- vznik: podepsáním Charty OSN v San Franciscu v roce 1945; vznik s cílem udržovat mír a bezpečnost

- sídlo: New York; sídlí také v Ženevě a ve Vídni (stálé mise ČR při všech sídlech)

- členové: zakládající - 51 států; v současnosti - 191 států

- 6 oficiálních jazyků (angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština)

- cíle: udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, usilovat o lepší život pro všechny (zamezit chudobě, nemocem a negramotnosti a posílit respekt vůči lidským právům a obč. svobodám) a spojovat všechny národy v tomto úsilí

- jejím předchůdcem byla Společnost národů založená v roce 1920 (do 1846), která se měla stát mírovou pojistkou v budoucí mezinárodní politice

- hlavní orgány: Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, Sekretariát v čele s generálním tajemníkem, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada a Mezinár. soudní dvůr

- hlavní odborné organizace přidružené k OSN:

- WHO (Světová zdravotnická organizace)

- 1948; sídlo Ženeva

- poradenství a šíření zdravotnických technologií, podpora národních programů na ochranu zdraví na úrovní států

- cílem je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny

- FAO (Organizace pro výživu a zemědělství)

- 1945; sídlo Řím

- rozvojová pomoc, podpora trvale udržitelného zemědělství, rozvoj venkova

- cílem je dodávat potravu do všech částí světa, kde jí není dostatek

- UNESCO (Organizace pro výchovu, vědu a kulturu)

- 1946; sídlo Paříž

- zvyšování gramotnosti, podpora školství a vědy, podpora národních vzdělávacích programů na úrovni států, ochrana kulturního dědictví (ČR - 14 míst)

-  výkonná rada - 58 členů

- UNHCR (Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky)

- 1950 ustanoven VS OSN; sídlo Ženeva

- humanitární org. pomáhající lidem na celém světě donuceným opustit své domovy

- bezprizorním lidem poskytuje útočiště - ubytování, jídlo, vodu a léky a pomáhá jim najít domov v jiné zemi, nebo při návratu do domovů

- 2 Nobelovy ceny za mír (1954, 1981)

- WTO (Světová obchodní organizace)

- vznik 1995 (na základě Dohody o zřízení WTO z r. 1994); sídlo Ženeva

- nástupnická organizace GATT

- spolu s MMF a SB vytváří podmínky celosvětového volného obchodu

- 148 států

- hl. cíle:

- zvýšení výroby a obchodu se zbožím a službami

- napomáhání volnému a plynulému obchodu

- snížení obchodních bariér (liberalismus)

- usilování a rozšíření procesu liberalizace

- vytváření prostředků k urovnávání sporů

- současné otázky:

- zemědělské produkty (rozvojové ekonomiky chtějí, aby vyspělé ekonomiky odstranily celní sazby na zem. produkty dovážené právě z těchto rozvojových zemí)

- ochrana duševního vlastnictví

- ILO (Mezinárodní organizace práce)

- vymezuje mezinárodní pracovní standardy, technickou spoluprácí

- ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)

- bezpečnost a plynulost mezinárodní letecké dopravy, mezinárodní standardy konstrukce letadel a vybavení letišť, pravidla letového provozu a komunikace

- UPU (Světová poštovní unie)

- jednotný světový poštovní systém

- ITU  (Mezinárodní telekomunikační unie)

- UNIDO (organizace pro průmyslový rozvoj)

- industrializace rozvojových zemí

- EMO (Mezinárodní námořní organizace)

- prosazování jednotného námořního práva

- WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví)

- ochrana autorských práv